messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
account_box ฝ่ายบริหาร
นายปิยวัฒน์ ศรีมาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
โทรศัพท์ : 080-109-3250
นายอนันท์ พนัสนาชี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
โทรศัพท์ : 080-145-2089
นายธวัชชัย เนตรทองคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
โทรศัพท์ : 095-282-4455
นางสาวสโรชิน เพชรมณี
เลขานุการ นายก อบต.ท่าข้าม
โทรศัพท์ : 092-848-0195
account_box สมาชิกสภาฯ
นายดนัย สุรามิตร
ประธานสภา อบต.ท่าข้าม
โทรศัพท์ : 081-968-1500
นางประนอม มากทอง
รองประธานสภา อบต.ท่าข้าม
โทรศัพท์ : 084-848-2910
นายมานะศักดิ์ พิณวานิช
เลขานุการสภา อบต.ท่าข้าม
โทรศัพท์ : 083-594-4177
นายธรรมนูญ ยังกิว
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 084-291-5936
นายไพฤทธิ์ ดำหงษ์
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 089-027-4724
นายไพฑูรย์ ธรรมเสนา
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 087-282-2389
นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 087-897-4317
นายประเสริฐ เต่าทอง
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 085-794-9156
นายปัญญา เพชรศรี
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 089-462-4653
นายปิยพงษ์ ฟักแฟ
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 093-176-9887
นายถนอมศักดิ์ พนัสนาชี
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 081-326-1228
นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ 12
โทรศัพท์ : 089-291-7839
นางณัฐมน เต่าทอง
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 13
โทรศัพท์ : 085-654-4611
นายสิทธิพงษ์ คชการ
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 14
โทรศัพท์ : 089-908-1747
นายสุทัศน์ ช่วยชูหนู
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 15
โทรศัพท์ : 061-250-1636
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสิทธิชัย คำหอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
โทรศัพท์ : 081-9785120
(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : -
นางสาววรรณนภา แสงสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 093-141-9653
นางสาววาสนา วระดิษฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
โทรศัพท์ : 081-351-5602
นายสุทธิรักษ์ แก้วนิ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
โทรศัพท์ : 084-840-3129
account_box สำนักปลัด
นางสาววรรณนภา แสงสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 093-141-9653
นางสาวชวาลา ยังเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 087-278-1500
นายอภิชาติ ฟักถนอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-647-7359
นางวรรณเพ็ญ แก้วนิ่ม
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
โทรศัพท์ : 087-472-7919
นายศตคุณ เจียมสกุลรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 095-145-6623
นางสาวศิริพร ฉากพิมาย
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 094-581-2210
นางสาวจีรนันท์ คำนาค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 088-751-6663
นางบุษรา ธรรมวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 061-458-8589
สิบเอกเกียรติศักดิ์ จันทร์ภูญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 097-010-9083
(ว่าง)
ครู คศ.๑
โทรศัพท์ : -
นางสาวพัชรา รอดสะใภ้
ครู คศ.๑
โทรศัพท์ : 086-267-5437
นางอุไร สุขวิลัย
ครู คศ.๑
โทรศัพท์ : 086-120-5742
นายสาโรจ จิตดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
โทรศัพท์ : 090-864-7371
นายอนุรักษ์ แสงจินดารัตน์
คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์ : 098-063-6784
นายนุกูล แสงจินดารัตน์
ยาม
โทรศัพท์ : 065-034-5745
นายประศาธน์ จิตทะเน
คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์ : 064-324-3554
นางจินดา พนัสนาชี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 084-898-5203
นางสาวศุภากร วงศ์ชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทรศัพท์ : 080-038-8053
นายมาโนช จันทร์ทับ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทรศัพท์ : 064-949-3100
นายศิรวิทย์ นาคหญีต
พนักงานดับเพลิง
นายพิชัย ยังจีน
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
โทรศัพท์ : 062-220-2889
account_box กองคลัง
นางสาววาสนา วระดิษฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
โทรศัพท์ : 081-351-5602
นางสาวจีราวรรณ ดำหงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 085-474-1872
นางสาวประทุม มูสิกะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 087-109-5334
นางสาววรารัตน์ เพชรพิรุณ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 093-714-2078
นางสาวนลินี สินลาลับ
ผุ้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 092-340-7099
นางสาวสุภาวดี แก้วขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 094-5840534
นางสาวกุสุมา มากอำไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 084-626-8858
account_box กองช่าง
นายสุทธิรักษ์ แก้วนิ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
โทรศัพท์ : 084-840-3129
นายภักดิ์พงษ์ อินทนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 062-503-5101
นายไพจิตร จุ้ยส่องแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 093-374-1220
นายพีรพัฒน์ ตรีพิมล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 084-993-9426
นายสิทธิการต์ อยู่ดำ
ผู้ช่วยวิศวกร
นายชยันต์ ยังจีน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
โทรศัพท์ : 082-802-2794
- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
โทรศัพท์ : - ว่าง -
นายจรุง สังข์บรรจง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
โทรศัพท์ : 086-950-2592
นายการันย์ ธรรมาศัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 081-737-8397
check_circle แผนผังโครงสร้าง
กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามสำนักปลัด


กองคลัง


กองช่าง