องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
account_box ฝ่ายบริหาร
นายปิยวัฒน์ ศรีมาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
โทรศัพท์ : 080-109-3250
นายอนันท์ พนัสนาชี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
โทรศัพท์ : 080-145-2089
นายธวัชชัย เนตรทองคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
โทรศัพท์ : 093-642-8542
นางสาวสโรชิน เพชรมณี
เลขานุการ นายก อบต.ท่าข้าม
โทรศัพท์ : 092-848-0195
account_box สมาชิกสภาฯ
นายดนัย สุรามิตร
ประธานสภา
นางประนอม มากทอง
รองประธานสภา
นายมานะศักดิ์ พิณวานิช
เลขานุการสภา
นายธรรมนูญ ยังกิว
สมาชิกสภา
นายไพฤทธิ์ ดำหงษ์
สมาชิกสภา
นายไพฑูรย์ ธรรมเสนา
สมาชิกสภา
นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ
สมาชิกสภา
นายประเสริฐ เต่าทอง
สมาชิกสภา
นายปัญญา เพชรศรี
สมาชิกสภา
นายปิยพงษ์ ฟักแฟ
สมาชิกสภา
นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้
สมาชิกสภา
นายถนอมศักดิ์ พนัสนาชี
สมาชิกสภา
นางณัฐมน เต่าทอง
สมาชิกสภา
นายสิทธิพงษ์ คชการ
สมาชิกสภา
นายสุทัศน์ ช่วยชูหนู
สมาชิกสภา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสิทธิชัย คำหอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
โทรศัพท์ : 081-9785120
(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : -
นางสาววรรณนภา แสงสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 093-141-9653
นางสาววาสนา วระดิษฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
โทรศัพท์ : 081-351-5602
นายสุทธิรักษ์ แก้วนิ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
โทรศัพท์ : 084-840-3129
account_box สำนักปลัด
นางสาววรรณนภา แสงสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 093-141-9653
นางสาวชวาลา ยังเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 087-278-1500
นายอภิชาติ ฟักถนอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-647-7359
นางวรรณเพ็ญ แก้วนิ่ม
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
โทรศัพท์ : 087-472-7919
นายศตคุณ เจียมสกุลรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 095-145-6623
นางสาวศิริพร ฉากพิมาย
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 094-581-2210
นางสาวจีรนันท์ คำนาค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 088-751-6663
นางบุษรา ธรรมวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 061-458-8589
สิบเอกเกียรติศักดิ์ จันทร์ภูญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 097-010-9083
(ว่าง)
ครู คศ.๑
โทรศัพท์ : -
นางสาวพัชรา รอดสะใภ้
ครู คศ.๑
โทรศัพท์ : 086-267-5437
นางอุไร สุขวิลัย
ครู คศ.๑
โทรศัพท์ : 086-120-5742
นายสาโรจ จิตดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
โทรศัพท์ : 090-864-7371
นายอนุรักษ์ แสงจินดารัตน์
คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์ : 098-063-6784
นายอรุณพงศ์ พัฒน์คล้าย
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 063-327-8802
นายนุกูล แสงจินดารัตน์
ยาม
โทรศัพท์ : 065-034-5745
นายประศาธน์ จิตทะเน
คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์ : 064-324-3554
นางจินดา พนัสนาชี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 084-898-5203
นางสาวศุภากร วงศ์ชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทรศัพท์ : 080-038-8053
นายมาโนช จันทร์ทับ
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 064-9493100
นายศิรวิทย์ นาคหญีต
พนักงานดับเพลิง
นายพิชัย ยังจีน
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
โทรศัพท์ : 062-220-2889
account_box กองคลัง
นางสาววาสนา วระดิษฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
โทรศัพท์ : 081-351-5602
นางสาวจีราวรรณ ดำหงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 085-474-1872
นางสาวประทุม มูสิกะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 087-109-5334
นางสาววรารัตน์ เพชรพิรุณ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 093-714-2078
นายนพพล ยังกิว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 080-2754953
นางสาวสุภาวดี แก้วขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 094-5840534
account_box กองช่าง
นายสุทธิรักษ์ แก้วนิ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
โทรศัพท์ : 084-840-3129
นายภักดิ์พงษ์ อินทนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 062-503-5101
นายไพจิตร จุ้ยส่องแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 093-374-1220
นายพีรพัฒน์ ตรีพิมล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 084-993-9426
นายสิทธิการต์ อยู่ดำ
ผู้ช่วยวิศวกร
นายชยันต์ ยังจีน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
โทรศัพท์ : 082-802-2794
- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
โทรศัพท์ : - ว่าง -
นายจรุง สังข์บรรจง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
โทรศัพท์ : 086-950-2592
นายการันย์ ธรรมาศัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 081-737-8397
check_circle แผนผังโครงสร้าง
กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามสำนักปลัด


กองคลัง


กองช่าง