องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
account_box กองคลัง
นางสาววาสนา วระดิษฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
โทรศัพท์ : 081-351-5602
นางสาวจีราวรรณ ดำหงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 085-474-1872
นางสาวประทุม มูสิกะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 087-109-5334
นางสาววรารัตน์ เพชรพิรุณ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 093-714-2078
นายนพพล ยังกิว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 080-2754953
นางสาวสุภาวดี แก้วขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 094-5840534