messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
รณรงค์การทำขยะเปียกในครัวเรือน
รายละเอียด : ด้วยจังหวัดชุมพรมีนโนยายให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกให้ครบร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2566 ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯมีข้อเสนอแนะให้อบต.ฯเร่งรัดการดำเนินการบริหารจัดการขยะที่่ต้นทาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจึงขอความร่วมมือ ข้าราชการทุกท่าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นจัดทำถังขยะเปียก และประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะจัดทำหลุมขยะฝังกลบสามารถแจ้งความประสงค์ให้อบต.ท่าข้ามบริการขุดหลุมขยะฝังกลบได้โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่อบต.ท่าข้ามในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้โพส : ชวาลา