ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง