ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง