ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง