องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม


ประวัติ อบต.ท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2538 มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ (077) 547071

ข้อมูลทั่วไป ของ อบต.ท่าข้าม

info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ ( Vision )
พัฒนาอย่างมีระบบ ครบถ้วนเศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรม นำพาสุขภาพดีถ้วนหน้าศรัทธาการทำประชาคม

พันธกิจ
๑. พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ๒. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในการให้บริการ ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา/และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔. ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมในการพัฒนา ๖. ส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ ๗. บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘. บำรุงรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. ก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม,ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ให้ความครอบคลุมพื้นที่ตำบล ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ๓. ส่งเสริมค่านิยมและจิตสำนึกในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๔. พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว ๕. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ราชการ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน ๖. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันอุทกภัย


info ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน
ตราสัญลักษณ์


image สถานที่ท่องเที่ยว