องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
14 มีนาคม 2566
ชพ 0019/ว 03874 photo ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด้กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 42
1 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : อภิชาติ เปิดอ่าน : 28
28 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file รับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 9
28 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file รับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 7
23 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก เลขานายก และประธานรองประธานสมาชิกสภาอบต. เลขาสภา โดย : บุษรา เปิดอ่าน : 9
9 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม grade โดย : ชวาลา เปิดอ่าน : 16
7 กุมภาพันธ์ 2566
photo รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกในครวเรือน | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : ชวาลา เปิดอ่าน : 20
7 กุมภาพันธ์ 2566
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง รายงานผลการการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : ชวาลา เปิดอ่าน : 16
6 กุมภาพันธ์ 2566
find_in_page ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 17
6 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : อภิชาติ เปิดอ่าน : 26
23 มกราคม 2566
insert_drive_file มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี พ.ศ. 2566 โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 8
20 มกราคม 2566
- insert_drive_file ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 7
20 มกราคม 2566
- insert_drive_file ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 11
19 มกราคม 2566
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พ.ศ. 2566 grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 12
6 มกราคม 2566
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 11
6 มกราคม 2566
ชพ 0033.003.1/ว0087 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566 โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 8
30 พฤศจิกายน 2565
คค 0727.1/ว107722 insert_drive_file คู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 8
22 พฤศจิกายน 2565
ชพ 0019/17455 photo การจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 25
21 พฤศจิกายน 2565
ชพ 0018/ว17155 insert_drive_file การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 16
18 พฤศจิกายน 2565
ชพ 0012/0156 find_in_page ประกาศเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 20
1 - 20 (ทั้งหมด 138 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7